Source Code คืออะไร

การเขียนโปรแกรมใดๆ ก็ตามเพื่อใช้งานนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเขียนชุดคำสั่งหรือโค้ดโปรแกรมขึ้นมา เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานของโปรแกรมนั้นๆ ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำตามได้ ตลอดจนแสดงผลลัพธ์ได้ตามต้องการ และชุดคำสั่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Source Code

advertisements

Source Code คืออะไร?
Source Code คือรหัสคำสั่งหรือโค้ดโปรแกรม ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาปาสคาล (Pascal) และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือใช้งานทั่วไป ตลอดจนงานเฉพาะด้าน

Source Code

ตัวอย่าง Source Code

Source Code ในปัจจุบันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มนุษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ รูปแบบคำสั่งมักจะเป็นวลีหรือไวยากรณ์อย่างง่าย เช่น get, go, read, write, print เป็นต้น ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมจะเป็นผู้เขียนชุดคำสั่งขึ้นมา ก่อนที่จะแปลงไปเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ และสามารถทำตามคำสั่งเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ Compiler ช่วยแปล Source Code ทั้งโปรแกรมให้เป็น Object Code ส่วนโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นเรียกว่า Source Program และโปรแกรมที่แปลแล้วจะถูกเรียกว่า Object Program

advertisements
Scroll To Top