ความหมายของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์ นั้นได้ถูกให้คำจำกัดความเอาไว้แตกต่างๆกันออกไป แล้วแต่ผู้ที่ให้ความหมายแต่ละราย แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปในความหมายของแต่ละสำนักก็จะพบว่าเขาให้ความหมายของคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่แตกต่างกันมากนัก

advertisements

ความหมายของคอมพิวเตอร์แบบสากล
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความหมายนี้จึงหมายถึง เครื่องนับหรือเครื่องคำนวณนั่นเอง

ความหมายของคอมพิวเตอร์ตามพจนานุกรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่าคือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ

ความหมายของคอมพิวเตอร์ตามแบบของนักเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ

ความหมายของคอมพิวเตอร์ตามแบบสารานุกรมออนไลน์ wikipedia
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม (A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a set of arithmetic or logical operations automatically. Since a sequence of operations can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problem.)

ความหมายของคอมพิวเตอร์ตามพจนานุกรมแบบอังกฤษ-อังกฤษ
A computer is a device that accepts information (in the form of digitalized data) and manipulates it for some result based on a program or sequence of instructions on how the data is to be processed. และ An electronic device designed to accept data, perform prescribed mathematical and logical operations at high speed, and display the results of these operations และ A programmable usually electronic device that can store, retrieve, and process data.

เมื่อประมวลความหมายจากแหล่งต่างๆแล้ว ก็จะพออนุมานได้ว่าความหมายของคอมพิวเตอร์ ก็คือ  เครื่องคำนวณ หรือเครื่องมือ หรือเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทำงานโดยการรับคำสั่ง คำนวณและวิเคราะห์ผลของคำสั่งนั้นๆด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถคืนผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นกลับมาได้

คำที่เกี่ยวข้อง : ความหมายคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์คืออะไร, คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร

advertisements
Scroll To Top